Điều khoản sử dụng đối với chương trình điểm thưởng IgYGate DC-PG

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HAY THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG DC-PG, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC KẾT HỢP BẰNG VIỆC THAM CHIẾU. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG KHÔNG THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG DC-PG.

Các Điều khoản Sử dụng này được áp dụng đối với việc bạn truy cập và tham gia vào, chương trình ĐIỂM THƯỞNG DC-PG do Công ty TNHH Dược Phẩm Đông Đô thực hiện.
Các Điều khoản Sử dụng này không làm thay đổi theo bất cứ cách nào các điều khoản hoặc điều kiện của bất cứ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể giao kết Công ty TNHH Dược Phẩm Đông Đô về các sản phẩm và dịch vụ khác.
Công ty TNHH Dược Phẩm Đông Đô có quyền thay đổi, chỉnh sửa và/ hoặc loại bỏ ĐIỂM THƯỞNG DC-PG và/hoặc tất cả hoặc bất cứ phần nào của các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất cứ chính sách, hoặc hướng dẫn liên quan đến ĐIỂM THƯỞNG DC-PG tại bất cứ thời điểm nào và theo quyền quyết định chỉ riêng của Công ty TNHH Dược Phẩm Đông Đô.
Bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải tại TRANG ĐIỂM THƯỞNG DC_PG trên website www.igygate.vn, và bạn khước từ bất cứ quyền nào mà bạn có thể có để nhận được thông báo cụ thể về những thay đổi hoặc sửa đổi đó. Sự tham gia của bạn vào ĐIỂM THƯỞNG DC-PG xác nhận sự chấp nhận của bạn về các Điều khoản Sử dụng này và bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào như thế; do vậy, bạn phải thường xuyên xem các Điều khoản Sử dụng này, các chính sách áp dụng để hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng cho ĐIỂM THƯỞNG DC-PG Nếu bạn không đồng ý các Điều khoản Sử dụng này, bạn phải chấm dứt việc tham gia vào ĐIỂM THƯỞNG DC-PG.

Chương trình ĐIỂM THƯỞNG DC-PG được xây dựng bằng sự nỗ lực của IgYGate DC-PG để có thể tri ân và cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ và tin dùng sản phẩm IgYGate DC-PG của chúng tôi.
Khi bạn tham gia Chương trình ĐIỂM THƯỞNG DC-PG, bạn sẽ có một tài khoản của mình trên trang Điểm thưởng DC-PG và bắt đầu hưởng quyền lợi của khách hàng thân thiết IGYGATE DC-PG.

I. CÁC HẠNG THẺ DC-PG

Chương trình ĐIỂM THƯỞNG IGYGATE DC-PG có ba (3) hạng mức thẻ với lợi ích khác nhau trong ĐIỂM THƯỞNG IGYGATE DC-PG được xác định theo số Điểm mà bạn tích lũy trong tài khoản của bạn mỗi giai đoạn mười hai (12) tháng.
Bằng cách mở một tài khoản trên TRANG ĐIỂM THƯỞNG DC-PG và bạn sẽ tự động trở thành thành viên của chương trình ĐIỂM THƯỞNG DC-PG ở hạng Thẻ BẠC.
Nếu bạn tích lũy được ít nhất hai mươi (20) điểm thưởng mới trong thời hạn mười hai tháng (12 tháng), bạn sẽ được nâng cấp lên hạng THẺ VÀNG.
Tích lũy được ba mươi (30) Điểm thưởng mới trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày tham gia của bạn, bạn sẽ đủ điều kiện nâng cấp lên hạng KIM CƯƠNG.
Khi bạn đạt được một hạng Thẻ DC-PG cụ thể, bạn sẽ nhận được những lợi ích mà có thể áp dụng cho hạng thẻ tại thời điểm đó.

1. Hạng Thẻ BẠC

Bằng cách đăng ký Thẻ ĐIỂM THƯỞNG IGYGATE DC-PG của bạn, bạn tự động được trở thành thành viên hạng “Thẻ Bạc”. Ưu Đãi bao gồm:
• Ưu Đãi giảm 5% cho 01 lần mua, sẽ giảm trừ trực tiếp vào giá trị đơn hàng tiếp theo ngay khi bạn đã tích lũy được mười (10) Điểm thưởng đầu tiên.
• Ưu Đãi Sinh Nhật. Bạn sẽ nhận được ưu đãi giảm 3% cho 01 lần mua, sẽ giảm trừ trực tiếp vào giá trị của 01 đơn hàng tại bất kỳ thời điểm nào trong tháng sinh nhật. Bạn chỉ nhận được một (1) Ưu Đãi Sinh Nhật dựa trên tài khoản ĐIỂM THƯỞNG IGYGATE DC-PG mà bạn đã đăng ký. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng sinh nhật bạn.
• Không áp dụng các mức ưu đãi trên cùng một lần mua.

2. Hạng Thẻ VÀNG

Khi bạn tích lũy được hai mươi (20) Điểm Thưởng trong khoảng thời gian 12 tháng, bạn sẽ được nâng cấp lên hạng “Hạng Thẻ Vàng”. Suốt mỗi khoảng thời gian 12 tháng từ ngày bạn được nâng cấp lên hạng Thẻ Vàng và/hoặc duy trì hạng Thẻ Vàng, những lợi ích đối với Thẻ Vàng bao gồm:
• Ưu Đãi giảm 7% cho 01 lần mua, sẽ giảm trừ trực tiếp vào giá trị đơn hàng tiếp theo ngay khi bạn đã tích lũy được hai mươi (20) Điểm thưởng.
• Ưu Đãi Sinh Nhật. Bạn sẽ nhận được ưu đãi giảm 5% cho 01 lần mua, sẽ giảm trừ trực tiếp vào giá trị của 01 đơn hàng tại bất kỳ thời điểm nào trong tháng sinh nhật. Bạn chỉ nhận được một (1) Ưu Đãi Sinh Nhật dựa trên tài khoản ĐIỂM THƯỞNG DC-PG mà bạn đã đăng ký. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng sinh nhật bạn.
• Không áp dụng các mức ưu đãi trên cùng một lần mua.

3. Hạng thẻ KIM CƯƠNG

Khi bạn tích lũy được ba mươi (30) Điểm Thưởng trong khoảng thời gian 12 tháng, bạn sẽ được nâng cấp lên hạng “Hạng Thẻ Kim Cương”. Suốt mỗi khoảng thời gian 12 tháng từ ngày bạn được nâng cấp lên hạng Thẻ Kim Cương và/hoặc duy trì hạng Thẻ Kim Cương, những lợi ích đối với Thẻ Kim Cương bao gồm:
• Ưu Đãi giảm 10% cho 01 lần mua, sẽ giảm trừ trực tiếp vào giá trị đơn hàng đầu tiên ngay khi bạn đã tích lũy được ba mươi (30) Điểm thưởng.
• Ưu đãi giảm 5 % cho tất cả lần mua, sẽ giảm trừ trực tiếp vào giá trị đơn hàng kể từ lần mua thứ 2 sau khi tích lũy được ba mươi (30) điểm thưởng.
• Ưu Đãi Sinh Nhật. Bạn sẽ nhận được ưu đãi giảm 5%, sẽ giảm trừ trực tiếp vào giá trị của 01 đơn hàng tại bất kỳ thời điểm nào trong tháng sinh nhật. Bạn chỉ nhận được một (1) Ưu Đãi Sinh Nhật dựa trên tài khoản ĐIỂM THƯỞNG DC-PG mà bạn đã đăng ký. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng sinh nhật bạn.
https://igygate.vn/diem-thuong-dcpg/
• Không áp dụng các mức ưu đãi trên cùng một lần mua.

II. TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG IGYGATE DC-PG

• Những ưu đãi bạn sẽ được thông qua chương trình ĐIỂM THƯỞNG DC-PG được dựa trên số điểm mà bạn tích lũy được. Bạn tích lũy ĐIỂM THƯỞNG bằng cách nhập mã code khi mua hộp sản phẩm viên ngậm IGYGATE DC-PG trong phần tài khoản bạn đã đăng ký. Mỗi một (1) hộp IgYGate DC-PG sẽ có một (01) mã CODE tương ứng với một (01) điểm.
• Để duy trì tất cả các lợi ích của hạng Thẻ BẠC, bạn chỉ cần đăng ký tài khoản ĐIỂM THƯỞNG DC-PG trên https://igygate.vn/diem-thuong-dcpg/ và tích lũy được ít nhất mười (10) điểm thưởng trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng sau ngày bạn mở tài khoản.
• Để duy trì tất cả các lợi ích của hạng Thẻ Vàng, bạn phải tích lũy được ít nhất hai mươi (20) Điểm thưởng mới trong khoảng thời gian mỗi 12 tháng liên tiếp sau ngày bạn được nâng cấp lên hạng Thẻ Vàng. Nếu bạn không tích lũy ít nhất hai mươi (20) Điểm thưởng mới trong thời gian mỗi 12 tháng, bạn sẽ bị hạ xuống hạng Thẻ BẠC của ĐIỂM THƯỞNG DC-PG và số dư Điểm Thưởng của bạn sẽ tự động trả lại về giá trị không (0).
• Để duy trì tất cả các lợi ích của hạng Thẻ Kim cương, bạn phải tích lũy được ít nhất ba mươi (30) Điểm thưởng mới trong khoảng thời gian mỗi 12 tháng liên tiếp sau ngày bạn được nâng cấp lên hạng Thẻ Kim Cương. Nếu bạn không tích lũy ít nhất ba mươi (30) Điểm thưởng mới trong thời gian mỗi 12 tháng, bạn sẽ bị hạ xuống hạng Thẻ BẠC của ĐIỂM THƯỞNG DC-PG và số dư Điểm Thưởng của bạn sẽ tự động trả lại về giá trị không (0).
• Xin lưu ý rằng “Điểm Thưởng DC-PG” được tích lũy cho mỗi hạng thẻ của chương trình ĐIỂM THƯỞNG DC-PG chỉ có giá trị trong mười hai (12) tháng kể từ ngày bạn đạt hạng Thẻ cụ thể.
• Bạn có thể xem hoặc theo dõi Tổng Điểm Thưởng và Ưu Đãi hiện có của bạn tại tài khoản của mình https://igygate.vn/diem-thuong-dcpg/

III. QUY ĐỊNH KHÁC

• Trong quá trình tham gia tích lũy Điểm thưởng DC-PG, bạn vẫn được tham gia các chương trình khuyến mại khác của nhãn hàng. Tuy nhiên, tại thời điểm bạn được hưởng ưu đãi Điểm Thưởng DC-PG, bạn sẽ không được cộng gộp cùng với ưu đãi của các chương trình khuyến mại khác/lần mua, bạn chỉ được lựa chọn một chương trình ưu đãi để thực hiện. Ưu đãi của chương trình Điểm thưởng DC-PG nếu không được lựa chọn sẽ không được thực hiện ở lần mua tiếp theo.
• Không phải mất phí thành viên liên quan đến ĐIỂM THƯỞNG DC-PG. Điểm tích lũy trong chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
• IGYGATE DC-PG có thể giới thiệu các chương trình khuyến mại liên quan đến ĐIỂM THƯỞNG DC-PG theo đó các Điều khoản Sử dụng này có thể được thay đổi để áp dụng cho các chương trình đó.
• Chương Trình ĐIỂM THƯỞNG DC-PG được thực hiện trong khoảng thời gian như đã thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được công bố trên các phương tiện truyền thông online của IGYGATE DC-PG tại Việt Nam.
• Ngoài ưu đãi cụ thể áp dụng cho từng hạng mức thẻ, bạn có thể được hưởng thêm ưu đãi về Điểm Thưởng với cách tính điểm thưởng tùy theo thời điểm như tăng gấp đôi so Điểm Ngôi Sao được tích lũy khi mua một sản phẩm IGYGATE DC-PG nhất định trong khoảng thời gian xác định. Ưu đãi về Điểm Thưởng được áp dụng sau khi đã thông báo cho bạn. Vui lòng đọc và tìm hiểu kỹ thông tin liên quan đến Điểm Thưởng tại thông báo được gửi đến bạn
• Điểm thưởng, các Ưu Đãi đã đăng ký của bạn, và tài khoản của bạn trong ĐIỂM THƯỞNG DC-PG là dành riêng cho cá nhân bạn và không thể bán, chuyển giao hoặc chuyển nhượng, hoặc chia sẻ với gia đình, bạn bè hoặc những người khác, hoặc sử dụng bởi bạn cho bất cứ mục đích thương mại nào. Bạn chỉ có thể có một (1) tài khoản ĐIỂM THƯỞNG DC-PG dành riêng cho cá nhân bạn.
• IGYGATE DC-PG bảo lưu quyền “hủy đăng ký” và hủy bỏ tư cách tham gia chương trình ĐIỂM THƯỞNG DC-PG đối với bất cứ Thẻ hoặc tài khoản ĐIỂM THƯỞNG DC-PG mà không hoạt động giao dịch trong mười hai (12) tháng liên tiếp mà không cần phải thông báo đến bạn. Tài khoản không hoạt động giao dịch được xác định là không có Điểm Thưởng nào được tích lũy. Trong trường hợp Thẻ hoặc tài khoản ĐIỂM THƯỞNG DC-PG của bạn bị hủy đăng ký hoặc bị xem xét là không hoạt động, thì tất cả các Điểm Thưởng được tích lũy trong tài khoản của bạn không có giá trị.
• IGYGATE DC-PG bảo lưu quyền chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc sự tham gia của bạn vào ĐIỂM THƯỞNG DC-PG nếu theo quyết định chỉ riêng của IGYGATE DC-PG mà không cần thông báo đến bạn nếu IGYGATE DC-PG xác định rằng bạn đã vi phạm Điều khoản Sử dụng này, hoặc bạn có nhiều hơn một (1) tài khoản, hoặc việc sử dụng tài khoản của bạn là trái phép, lừa đảo, gian lận hoặc trái pháp luật. Theo quyết định chỉ riêng của IGYGATE DC-PG, IGYGATE DC-PG có thể đình chỉ, hủy bỏ hoặc kết hợp các tài khoản thể hiện như là bản sao của nhau. Trong trường hợp sự tham gia của bạn vào ĐIỂM THƯỞNG DC-PG bị chấm dứt, thì tất cả các Điểm Thưởng được tích lũy trong tài khoản của bạn không có giá trị.
• IGYGATE DC-PG bảo lưu quyền chấm dứt, ngừng hoặc hủy bỏ ĐIỂM THƯỞNG DC-PG bất cứ lúc nào và theo quyết định chỉ riêng của IGYGATE DC-PG mà không cần thông báo cho bạn.
• Tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng của ĐIỂM THƯỞNG DC-PG sẽ được giải quyết theo pháp luật được áp dụng tại Việt Nam.
• Nếu bạn có bất cứ thắc mắc liên quan đến ĐIỂM THƯỞNG DC-PG xin vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH Dược Phẩm Đông Đô, bằng cách gửi thư tới Địa chỉ:Tầng 1 và Tầng 4, Toà nhà Home City tại số 177, Tổ 51 Phố Trung Kính, P.Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội hoặc thông qua Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Liên hệ:Tel: 04 3557 6151/52/53. Liên hệ: 0969 513 269.